Press releases

The press releases are only available in Swedish.

2020-12-06
Regulatorisk

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde i ett pressmeddelande den 21 augusti 2020 att Bolaget, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, hade initierat skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen"), och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen"). De föreslagna ändringarna innefattade bland annat att hela de nominella beloppen för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen jämte upplupen ränta per den 31 juli 2020 samt hälften av det nominella beloppet för Oxie Obligationen jämte upplupen ränta per den 31 juli 2020 skulle konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom riktade nyemissioner ("Konverteringen").

2020-12-02
Regulatorisk

Prime Living AB (publ) ("Bolaget") har, i enlighet med vad som kommunicerades vid offentliggörandet av samgåendet mellan Bolaget och Studentbostäder i Sverige AB den 26 oktober 2020, för avsikt att genomföra en nyemission av aktier efter att samgåendet slutförts. Processen för samgåendet fortlöper enligt plan och Bolaget har anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Swedbank AB (publ) och Pareto Securities AB som finansiella rådgivare för genomförande av en sådan nyemission.

2020-11-27
Regulatorisk

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde i ett pressmeddelande den 21 augusti 2020 att Bolaget, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, initierat skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen"), och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen"). De föreslagna ändringarna innefattade bland annat att hela de emitterade beloppen för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen samt hälften av det emitterade beloppet för Oxie Obligationen skulle konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom riktade nyemissioner ("Konverteringen").

2020-11-25
Regulatorisk

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde i ett pressmeddelande den 21 augusti 2020 att Bolaget, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, initierat skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen"), och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen"). De föreslagna ändringarna innefattade bland annat att hela de emitterade beloppen för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen samt hälften av det emitterade beloppet för Oxie Obligationen skulle konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom riktade nyemissioner ("Konverteringen").

2020-11-14
Regulatorisk

Lunds universitet ("LU") har tidigare lämnat in stämningsansökan mot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB (gemensamt "Prime Living") och yrkade ersättning om totalt cirka 3,5 MSEK. Prime Living bestred LU:s talan samt genstämde LU och yrkade ersättning om cirka 35 MSEK.

2020-11-13
Regulatorisk

Perioden januari - september 2020

  • Koncernens intäkter uppgick till 31,1 MSEK (40,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 27,7 MSEK (-4,8).
  • Värdeförändring av fastigheter var 35,1 MSEK (14,7).
  • Resultatet före skatt blev 7,8 MSEK (-44,2).
  • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var 0,0 SEK (-1,6).

Kvartalet juli-september 2020

  • Koncernens intäkter uppgick till 9,8 MSEK (13,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,5 MSEK (4,3). Förbättringen förklaras av en orealiserad värdeförändring av fastigheten Ferdinand 8 samt minskade räntekostnader.
  • Värdeförändring av fastigheter var 41,3 MSEK (2,0).
  • Resultatet före skatt blev 33,4 MSEK (-8,3).
  • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var 0,1 SEK (-0,3).
2020-10-26
Regulatorisk

Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020.

1
2
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.